Pravidlá facebookovej súťaže „Vieš uhádnuť koľko gramov váži korková pyramída“

 1. Súťaž organizuje firma Eshkol wineries s.r.o.

Adresa: Grösslingova 47, 811 09 Bratislava

Kontakt: Ing. Ivan Jurík, tel. č. 0911 070385

 1. Súťaž trvá od 21.5. 2018 do 3.6.2018
 2. Do súťaže sa môžu zapojiť osoby staršie ako 18 rokov registrované na facebook-u.

Do súťaže sa nemôžu zapojiť osoby mladšie ako 18 rokov

 1. Človek sa stáva účastníkom súťaže ak komentuje príspevok
 2. Vylúčení zo súťaže sú majitelia firmy a ich rodina
 3. Hlavnou cenou sú tri fľaše vína
 4. Hodnota ceny je približne 30eur a daňovú povinnosť znáša vyvolávateľ
 5. Podmienky pre získanie výhry je správna odpoveď
 6. Výherca sa určí náhodným výberom na základe správnej odpovede
 7. Výherca bude oznámený na facebook-ovej stránke Winefinity dňa 3.6.2018
 8. Výhra bude odovzdaná buď osobne alebo poštou
 9. Výherca stráca nárok na výhru ak ju nepreberie
 10. Súťaž nebude predbežne ukončená
 11. Počas súťaže neukladáme osobné údaje
 12. Prehlásenie o záväzkoch bude spísané pri ukončení súťaže